Sơ đồ phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate

Sơ đồ phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate

Bảng phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate

Sơ đồ phân lô quy hoạch 1/500 chính thức dự án đất nền Cam Ranh City Gate Khánh Hòa

Sơ đồ phân lô quy hoạch 1/500 chính thức dự án đất nền Cam Ranh City Gate Khánh Hòa

SƠ ĐỒ DIỆN TÍCH PHÂN LÔ CAM RANH CITY GATE
STT MÃ NỀN HƯỚNG CỬA CHÍNH DIỆN TÍCH GÓC MẶT TIỀN
1 SL01-01 ĐÔNG BẮC 152,28 GÓC-03 NGUYỄN TẤT THÀNH
2 SL01-02 ĐÔNG BẮC 158,67   NGUYỄN TẤT THÀNH
3 SL01-03 ĐÔNG BẮC 158,66   NGUYỄN TẤT THÀNH
4 SL01-05 ĐÔNG BẮC 158,73   NGUYỄN TẤT THÀNH
5 SL01-06 ĐÔNG BẮC 158,75   NGUYỄN TẤT THÀNH
6 SL01-07 ĐÔNG BẮC 159,42 GÓC NGUYỄN TẤT THÀNH
7 SL01-08 TÂY NAM 150,71 GÓC-03 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
8 SL01-09 TÂY NAM 150,5   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
9 SL01-10 TÂY NAM 150,88   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
10 SL01-11 TÂY NAM 150,91   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
11 SL01-12 TÂY NAM 150,5   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
12 SL01-12A TÂY NAM 150,5   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
13 SL01-14 TÂY NAM 150,5 GÓC BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
14 SL02-01 ĐÔNG BẮC 162,83 GÓC NGUYỄN TẤT THÀNH
15 SL02-02 ĐÔNG BẮC 153   NGUYỄN TẤT THÀNH
16 SL02-10 TÂY NAM 166,98 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
17 SL02-11 TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
18 SL02-12 TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
19 SL02-12A TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
20 SL02-14 TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
21 SL02-15 TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
22 SL02-16 TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
23 SL02-17 TÂY NAM 153   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
24 SL02-18 TÂY NAM 166,97 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
25 SL04-01 ĐÔNG BẮC 144,5 GÓC-03 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
26 SL04-02 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
27 SL04-03 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
28 SL04-04 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
29 SL04-05 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
30 SL04-06 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
31 SL04-07 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
32 SL04-08 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
33 SL04-09 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
34 SL04-10 ĐÔNG BẮC 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
35 SL04-11 ĐÔNG BẮC 154,37 GÓC-04 CÔNG VIÊN®+ HỒ NƯỚC KHOÁNG
36 SL04-12 TÂY NAM 154,37 GÓC-03 CÔNG VIÊN®+ HỒ NƯỚC KHOÁNG
37 SL04-12A TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
38 SL04-14 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
39 SL04-15 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
40 SL04-16 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
41 SL04-17 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
42 SL04-18 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
43 SL04-19 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
44 SL04-20 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
45 SL04-21 TÂY NAM 158,87   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
46 SL04-22 TÂY NAM 162,03 GÓC-03 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
47 SL05-01 ĐÔNG BẮC 183,29 GÓC-03 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
           
STT MÃ NỀN HƯỚNG CỬA CHÍNH DIỆN TÍCH GÓC MẶT TIỀN
48 SL05-02 ĐÔNG BẮC 157,5   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
49 SL05-03 ĐÔNG BẮC 157,5   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
50 SL05-04 ĐÔNG BẮC 157,5   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
51 SL06-01 ĐÔNG BẮC 197,79 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
52 SL06-02 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
53 SL06-03 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
54 SL06-04 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
55 SL06-06 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
56 SL06-07 ĐÔNG BẮC 177,96   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
57 SL06-08 ĐÔNG NAM 197,74 GÓC-03 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
58 SL06-09 ĐÔNG NAM 180   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
59 SL06-10 ĐÔNG NAM 180   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
60 SL06-11 ĐÔNG NAM 192,75 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
61 SL06-12 ĐÔNG NAM 184,46 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
62 SL06-12A ĐÔNG NAM 185   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
63 SL06-14 ĐÔNG NAM 187,4 GÓC-04 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
64 SL06-15 TÂY NAM 216,17   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
65 SL06-16 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
66 SL06-17 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
67 SL06-18 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
68 SL06-19 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
69 SL06-20 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
70 SL06-22 TÂY NAM 150 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
71 SL07-01 TÂY BẮC 215,6 GÓC-03 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
72 SL07-02 TÂY BẮC 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
73 SL07-03 TÂY BẮC 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
74 SL07-04 TÂY BẮC 215,7 GÓC-03 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
75 SL07-05 ĐÔNG BẮC 200   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
76 SL07-06 ĐÔNG BẮC 200   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
77 SL07-07 ĐÔNG BẮC 200   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
78 SL07-08 ĐÔNG BẮC 200   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
79 SL07-09 ĐÔNG BẮC 200   BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
80 SL07-10 ĐÔNG BẮC 235,9 GÓC BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM®+ TẮM KHOÁNG
81 SL07-11 TÂY NAM 235,9 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
82 SL07-12 TÂY NAM 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
83 SL07-12A TÂY NAM 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
84 SL07-14 TÂY NAM 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
85 SL07-15 TÂY NAM 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
86 SL07-16 TÂY NAM 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
87 SL08-01 ĐÔNG BẮC 215 GÓC ĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
88 SL08-02 ĐÔNG BẮC 215   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
89 SL08-03 ĐÔNG BẮC 215   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
90 SL08-04 ĐÔNG BẮC 215   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
91 SL08-05 ĐÔNG BẮC 215   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
92 SL08-06 ĐÔNG BẮC 215   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
93 SL08-07 ĐÔNG BẮC 217,73 GÓC-04 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
94 SL08-08 TÂY NAM 218,54 GÓC-04 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
95 SL08-09 TÂY NAM 215   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
96 SL08-10 TÂY NAM 215   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
97 SL08-11 TÂY NAM 215   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
98 SL08-12 TÂY NAM 215   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
99 SL08-12A TÂY NAM 215   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
           
STT MÃ NỀN HƯỚNG CỬA CHÍNH DIỆN TÍCH GÓC MẶT TIỀN
100 SL08-14 TÂY NAM 215 GÓC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI®+ TẮM KHOÁNG
101 SL10-01 ĐÔNG BẮC 150 GÓC HILL HOTEL
102 SL10-02 ĐÔNG BẮC 150   HILL HOTEL
103 SL10-03 ĐÔNG BẮC 150   HILL HOTEL
104 SL10-04 ĐÔNG BẮC 150   HILL HOTEL
105 SL10-05 ĐÔNG BẮC 150   HILL HOTEL
106 SL10-06 ĐÔNG BẮC 152,83   HILL HOTEL
107 SL10-07 ĐÔNG BẮC 159,44   HILL HOTEL
108 SL10-08 ĐÔNG BẮC 150,4   HILL HOTEL
109 SL10-09 ĐÔNG BẮC 249,11 GÓC HILL HOTEL
110 SL10-10 TÂY NAM 208,13 GÓC-04 ĐƯỜNG CHÍNH®+ HILL HOTEL
111 SL10-11 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
112 SL10-12 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
113 SL10-12A TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
114 SL10-14 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
115 SL10-15 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
116 SL10-16 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
117 SL10-17 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
118 SL10-18 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
119 SL10-19 TÂY NAM 156   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
120 SL10-20 TÂY NAM 156 GÓC ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
121 SL11-01 TÂY BẮC 167,89 GÓC-04 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
122 SL11-02 TÂY BẮC 165   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
123 SL11-03 TÂY BẮC 165   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
124 SL11-04 TÂY BẮC 165   TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
125 SL11-05 TÂY BẮC 168,1 GÓC-04 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
126 SL11-06 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
127 SL11-07 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
128 SL11-08 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
129 SL11-09 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
130 SL11-10 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
131 SL11-11 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
132 SL11-12 TÂY NAM 150   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
133 SL11-12A TÂY NAM 153,68 GÓC ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
134 SL11-18 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
135 SL11-19 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
136 SL11-20 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
137 SL11-21 ĐÔNG BẮC 150   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
138 SL12A-01 TÂY BẮC 215,59 GÓC-03 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
139 SL12A-02 TÂY BẮC 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
140 SL12A-03 TÂY BẮC 200   ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
141 SL12A-04 TÂY BẮC 215,61 GÓC-03 CỬA BIỂN
142 SL12A-05 TÂY NAM 200   CỬA BIỂN
143 SL12A-06 TÂY NAM 200   CỬA BIỂN
144 SL12A-07 TÂY NAM 200   CỬA BIỂN
145 SL12A-08 TÂY NAM 200   CỬA BIỂN
146 SL12A-09 TÂY NAM 200   CỬA BIỂN
147 SL12A-10 TÂY NAM 225,6 GÓC CỬA BIỂN
148 SL12A-11 ĐÔNG BẮC 225,6 GÓC ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
149 SL12A-12 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
150 SL12A-12A ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
151 SL12A-14 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
           
STT MÃ NỀN HƯỚNG CỬA CHÍNH DIỆN TÍCH GÓC MẶT TIỀN
152 SL12A-15 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
153 SL12A-16 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
154 SL15-04 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
155 SL15-05 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
156 SL15-06 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
157 SL15-07 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
158 SL16-01 ĐÔNG BẮC 201,06 GÓC ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
159 SL16-02 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
160 SL16-03 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
161 SL16-04 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
162 SL16-05 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
163 SL16-06 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
164 SL16-07 ĐÔNG BẮC 200   ĐƯỜNG CHÍNH – 20m

NHN MUA BÁN KÝ GI CHO THUÊ THIT K NI THT CAM RANH CITY GATE

HỖ TRỢ XEM THỰC TẾ DỰ ÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN TẠI CAM RANH

Quý anh/chị có nhu cầu muốn mua, bán đất nền biệt Cam Ranh City Gate hoặc nhu cầu cho thuê Cam Ranh City Gate vui lòng liên hệ phòng kinh doanh biệt thự Cam Ranh City Gate để được hỗ trợ nhanh nhất hoặc liên hệ với chúng tôi tại.

Hotline: 0937.098.890 – 0973.098.890 (Phone, SMS, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

Hoặc đăng ký nhận bảng tin tiến độ xây dựng Cam Ranh City Gate thường xuyên tại form mẫu dưới đây.

Sơ đồ phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate
Rate this post

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'