Sơ đồ phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate

Sơ đồ phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate

Bảng phân lô chi tiết đất nền Cam Ranh City Gate

Sơ đồ phân lô quy hoạch 1/500 chính thức dự án đất nền Cam Ranh City Gate Khánh Hòa

Sơ đồ phân lô quy hoạch 1/500 chính thức dự án đất nền Cam Ranh City Gate Khánh Hòa

SƠ ĐỒ DIỆN TÍCH PHÂN LÔ CAM RANH CITY GATE
STTMÃ NỀNHƯỚNG CỬA CHÍNHDIỆN TÍCHGÓCMẶT TIỀN
1SL01-01ĐÔNG BẮC152,28GÓC-03NGUYỄN TẤT THÀNH
2SL01-02ĐÔNG BẮC158,67 NGUYỄN TẤT THÀNH
3SL01-03ĐÔNG BẮC158,66 NGUYỄN TẤT THÀNH
4SL01-05ĐÔNG BẮC158,73 NGUYỄN TẤT THÀNH
5SL01-06ĐÔNG BẮC158,75 NGUYỄN TẤT THÀNH
6SL01-07ĐÔNG BẮC159,42GÓCNGUYỄN TẤT THÀNH
7SL01-08TÂY NAM150,71GÓC-03BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
8SL01-09TÂY NAM150,5 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
9SL01-10TÂY NAM150,88 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
10SL01-11TÂY NAM150,91 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
11SL01-12TÂY NAM150,5 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
12SL01-12ATÂY NAM150,5 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
13SL01-14TÂY NAM150,5GÓCBÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
14SL02-01ĐÔNG BẮC162,83GÓCNGUYỄN TẤT THÀNH
15SL02-02ĐÔNG BẮC153 NGUYỄN TẤT THÀNH
16SL02-10TÂY NAM166,98GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
17SL02-11TÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
18SL02-12TÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
19SL02-12ATÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
20SL02-14TÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
21SL02-15TÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
22SL02-16TÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
23SL02-17TÂY NAM153 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
24SL02-18TÂY NAM166,97GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
25SL04-01ĐÔNG BẮC144,5GÓC-03ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
26SL04-02ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
27SL04-03ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
28SL04-04ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
29SL04-05ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
30SL04-06ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
31SL04-07ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
32SL04-08ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
33SL04-09ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
34SL04-10ĐÔNG BẮC158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
35SL04-11ĐÔNG BẮC154,37GÓC-04CÔNG VIÊN®+ HỒ NƯỚC KHOÁNG
36SL04-12TÂY NAM154,37GÓC-03CÔNG VIÊN®+ HỒ NƯỚC KHOÁNG
37SL04-12ATÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
38SL04-14TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
39SL04-15TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
40SL04-16TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
41SL04-17TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
42SL04-18TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
43SL04-19TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
44SL04-20TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
45SL04-21TÂY NAM158,87 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
46SL04-22TÂY NAM162,03GÓC-03ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
47SL05-01ĐÔNG BẮC183,29GÓC-03ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
      
STTMÃ NỀNHƯỚNG CỬA CHÍNHDIỆN TÍCHGÓCMẶT TIỀN
48SL05-02ĐÔNG BẮC157,5 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
49SL05-03ĐÔNG BẮC157,5 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
50SL05-04ĐÔNG BẮC157,5 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
51SL06-01ĐÔNG BẮC197,79GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
52SL06-02ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
53SL06-03ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
54SL06-04ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
55SL06-06ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
56SL06-07ĐÔNG BẮC177,96 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
57SL06-08ĐÔNG NAM197,74GÓC-03ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
58SL06-09ĐÔNG NAM180 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
59SL06-10ĐÔNG NAM180 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
60SL06-11ĐÔNG NAM192,75GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
61SL06-12ĐÔNG NAM184,46GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
62SL06-12AĐÔNG NAM185 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
63SL06-14ĐÔNG NAM187,4GÓC-04ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
64SL06-15TÂY NAM216,17 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
65SL06-16TÂY NAM150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
66SL06-17TÂY NAM150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
67SL06-18TÂY NAM150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
68SL06-19TÂY NAM150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
69SL06-20TÂY NAM150 ĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
70SL06-22TÂY NAM150GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
71SL07-01TÂY BẮC215,6GÓC-03BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
72SL07-02TÂY BẮC200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
73SL07-03TÂY BẮC200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
74SL07-04TÂY BẮC215,7GÓC-03ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
75SL07-05ĐÔNG BẮC200 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
76SL07-06ĐÔNG BẮC200 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
77SL07-07ĐÔNG BẮC200 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
78SL07-08ĐÔNG BẮC200 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
79SL07-09ĐÔNG BẮC200 BÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM
80SL07-10ĐÔNG BẮC235,9GÓCBÃI ĐỖ XE TRUNG TÂM®+ TẮM KHOÁNG
81SL07-11TÂY NAM235,9GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
82SL07-12TÂY NAM200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
83SL07-12ATÂY NAM200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
84SL07-14TÂY NAM200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
85SL07-15TÂY NAM200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
86SL07-16TÂY NAM200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
87SL08-01ĐÔNG BẮC215GÓCĐƯỜNG NỘI BỘ®+ TẮM KHOÁNG
88SL08-02ĐÔNG BẮC215 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
89SL08-03ĐÔNG BẮC215 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
90SL08-04ĐÔNG BẮC215 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
91SL08-05ĐÔNG BẮC215 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
92SL08-06ĐÔNG BẮC215 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
93SL08-07ĐÔNG BẮC217,73GÓC-04ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
94SL08-08TÂY NAM218,54GÓC-04TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
95SL08-09TÂY NAM215 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
96SL08-10TÂY NAM215 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
97SL08-11TÂY NAM215 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
98SL08-12TÂY NAM215 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
99SL08-12ATÂY NAM215 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
      
STTMÃ NỀNHƯỚNG CỬA CHÍNHDIỆN TÍCHGÓCMẶT TIỀN
100SL08-14TÂY NAM215GÓCTRUNG TÂM THƯƠNG MẠI®+ TẮM KHOÁNG
101SL10-01ĐÔNG BẮC150GÓCHILL HOTEL
102SL10-02ĐÔNG BẮC150 HILL HOTEL
103SL10-03ĐÔNG BẮC150 HILL HOTEL
104SL10-04ĐÔNG BẮC150 HILL HOTEL
105SL10-05ĐÔNG BẮC150 HILL HOTEL
106SL10-06ĐÔNG BẮC152,83 HILL HOTEL
107SL10-07ĐÔNG BẮC159,44 HILL HOTEL
108SL10-08ĐÔNG BẮC150,4 HILL HOTEL
109SL10-09ĐÔNG BẮC249,11GÓCHILL HOTEL
110SL10-10TÂY NAM208,13GÓC-04ĐƯỜNG CHÍNH®+ HILL HOTEL
111SL10-11TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
112SL10-12TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
113SL10-12ATÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
114SL10-14TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
115SL10-15TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
116SL10-16TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
117SL10-17TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
118SL10-18TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
119SL10-19TÂY NAM156 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
120SL10-20TÂY NAM156GÓCĐƯỜNG CHÍNH – 20m
121SL11-01TÂY BẮC167,89GÓC-04TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
122SL11-02TÂY BẮC165 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
123SL11-03TÂY BẮC165 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
124SL11-04TÂY BẮC165 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
125SL11-05TÂY BẮC168,1GÓC-04TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
126SL11-06TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
127SL11-07TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
128SL11-08TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
129SL11-09TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
130SL11-10TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
131SL11-11TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
132SL11-12TÂY NAM150 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
133SL11-12ATÂY NAM153,68GÓCĐƯỜNG CHÍNH – 20m
134SL11-18ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
135SL11-19ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
136SL11-20ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
137SL11-21ĐÔNG BẮC150 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
138SL12A-01TÂY BẮC215,59GÓC-03ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
139SL12A-02TÂY BẮC200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
140SL12A-03TÂY BẮC200 ĐƯỜNG NỘI BỘ – 12M
141SL12A-04TÂY BẮC215,61GÓC-03CỬA BIỂN
142SL12A-05TÂY NAM200 CỬA BIỂN
143SL12A-06TÂY NAM200 CỬA BIỂN
144SL12A-07TÂY NAM200 CỬA BIỂN
145SL12A-08TÂY NAM200 CỬA BIỂN
146SL12A-09TÂY NAM200 CỬA BIỂN
147SL12A-10TÂY NAM225,6GÓCCỬA BIỂN
148SL12A-11ĐÔNG BẮC225,6GÓCĐƯỜNG CHÍNH – 20m
149SL12A-12ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
150SL12A-12AĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
151SL12A-14ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
      
STTMÃ NỀNHƯỚNG CỬA CHÍNHDIỆN TÍCHGÓCMẶT TIỀN
152SL12A-15ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
153SL12A-16ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
154SL15-04ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
155SL15-05ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
156SL15-06ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
157SL15-07ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
158SL16-01ĐÔNG BẮC201,06GÓCĐƯỜNG CHÍNH – 20m
159SL16-02ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
160SL16-03ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
161SL16-04ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
162SL16-05ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
163SL16-06ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m
164SL16-07ĐÔNG BẮC200 ĐƯỜNG CHÍNH – 20m

NHN MUA BÁN KÝ GI CHO THUÊ THIT K NI THT CAM RANH CITY GATE

HỖ TRỢ XEM THỰC TẾ DỰ ÁN CÁC NGÀY TRONG TUẦN TẠI CAM RANH

Quý anh/chị có nhu cầu muốn mua, bán đất nền biệt Cam Ranh City Gate hoặc nhu cầu cho thuê Cam Ranh City Gate vui lòng liên hệ phòng kinh doanh biệt thự Cam Ranh City Gate để được hỗ trợ nhanh nhất hoặc liên hệ với chúng tôi tại.

Hotline: 0937.098.890 – 0973.098.890 (Phone, SMS, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

Hoặc đăng ký nhận bảng tin tiến độ xây dựng Cam Ranh City Gate thường xuyên tại form mẫu dưới đây.

Đăng ký sự kiện mở bán Lovera Vista

Đăng ký sự kiện mở bán Lovera Vista

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'